طرحی که آبروی مجلس را می برد

برخی نمایندگان مجلس با ارسال طرحی به هیات رئیسه مجلس سعی در نگه داشتن برخی پست های دوران نمایندگی برای بعد از این دوران دارند.این طرح که نوعی امتیازات غیر مالی مادام العمر محسوب میشود باعث بی آبرویی برای نمایندگان مردم خواهد شد و خدشه در اعتماد مردم به نمایندگانشان را بدنبال خواهد داشت.