آیا بیداری اسلامی در مصر شکست خورد؟

توضیحات
کلیدواژه
اشتراک گذاری
ویدئو در سایت شما


آنچه این روزها در عرصه بین الملل خبر یک رسانه ها و محافل خبری شده است سقوط و سرنگونی دولت محمد مرسی ، رئیس جمهور مصر است که هنوز یک سال از آغاز دوره ریاست جمهوریش نمی گذرد.

فارغ از تحلیل های متفاوتی که به دنبال چرایی و چیستی سقوط دولت تازه تاسیس اخوان المسلمین در مصر است سوال اصلی در ایران این میباشد که آیا بیداری اسلامی در مصر که اخوان المسلمین پرچم دار اسلام گرایی در این کشور بود به شکست منجر شد؟

برای پاسخ به این سوال باید در ابتدا خصوصیات و ویژگی های بیداری اسلامی را شناخت و بر اساس آن به این جواب رسید که آیا بیداری اسلامی در مصر شکست خورد و یا هنوز به راه خود ادامه می دهد؟

تولید توسط مستضعفین تی وی ( mostazafin.tv )