آیا کارت ورود به ماه خدا را گرفته اید؟

با وجود آنکه ده روز از ماه ضیافت خدا گذشته است باید از خود پرسید آیا مجوز ورود به این ماه را دریافت کرده ایم یا خیر؟

درس اخلاق امام خمینی در تفاوت ضیافت خالق با مخلوق را ببینید.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV