دغدغه قرآنی رهبر انقلاب

چه وقت حرکت اسلامی جامعه تضمین می شود؟رابطه انس با قرآن و حرکت اسلامی جامعه چگونه است؟

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV