تحمیلگری در زمان علی(ع) و سید علی

به مناسبت پذیرش قطعنامه از سوی امام خمینی و خوراندنجام زهر به ایشان ،گفتاری بسیار زیبا از استاد پناهیان پیرامون تحمیلگری در زمان حکومت امام علی (ع) و در طول تاریخ شیعه تا امروز منتشر می شود.در زمان امیرالمومنین تحمیلگری به چنان حدی رسید که ایشان فرمودند لقد کنت امس امیرا و اصبحت مامورا .دیشب امیر بودم و امروز مامور هستم.حضرت خطاب به دوستانش فرمود شما به من امر میکنید.شما نمیگذارید من انجام بهترین را بر عهده داشته باشم.این جریان کارش به جایی رسید که هنگامی که امام حسین(ع) درمقابل جریان تحمیلگری ایستاد وی را به قتل رسانددند و شهید کردند.