روزشمار جنگ 33روزه(روز دوم)

برای اولین بار منتشر شد:

مستند روزشمار جنگ سی و سه روزه حزب الله لبنان و رژیم جعلی صهیونیستی

کاری از واحد بین الملل مستضعفینwww.mostazafin.tv