ویرانی سوم-(قسمت اول)

درکتب یهود ذکر شده است که اولین خرابی معبد سلیمان بدست پادشاه بابل ،یعنی بخت النصر بود و ویرانی دوم بدست امپراطور روم صورت گرفت و بعد از جنگ ژوئیه 2006 علیه لبنان زمزه هایی میان یهود به طور مکرر می گفت:شروع ویرانی سوم که وعده داده شده نزدیک است و پایان حکومت یهود در آن مقرر شده است.