سبک زندگی وقاعده رحمت

پیامبر فرمود:من لایَرحم لایُرحم.کسی در رفتار با دیگران رحمت و مهربانی نداشته باشد دیگران هم در رفتار بااو رحمت نخواهند داشت.یعنی در روابط اجتماعی یک وقت قاعده و قانون رحمت برقرار است از خطاهای یکدیگر عفو و گذشت میکنند یک وقت اینجور است و مچ گیری و اذیت و گیر دادن رامبنای تعامل خود قرار نمیدهندیک وقت نه ترحم نمیکنند و این عمومیت پیدا میکند.اگر میخواهید در فضایرحمت و ملاطفت زندگی کنید سهم خود را فراموش نکنید.نمی شود از دیگران انتظار رحمت را داشت ولی خود این را رعایت نکرد.