سحرگاه خونین مصر

تظاهرات مسالمت آمیز طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر در سحرگاه جمعه توسط ارتش به خاک و خون کشیده شد
از سوی دیگر گروهی از شخصیتهای سیاسی و قانونی مصر برای خروج این کشور از بحران کنونی طرح ابتکاری را ارائه کردند.
براساس این طرح از محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر خواسته شده است قدرت و اختیارات خود را به وزارت ملی موقت واگذار کند. انتخابات پارلمانی و سپس انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. در این طرح ابتکاری ، بازگشت به روند دموکراتیک تضمین شده است.