وزیر ضد فرهنگ

تلاش اصلاح طلبان برای زنده کردن جریان مرده خود اکنون به سهم خواهی از کابینه دکتر روحانی رسیده است. در این میان، سید محمد خاتمی در اظهارنظری احمد مسجدجامعی را گزینه مناسبی برای وزارت ارشاد دانسته است؛ فردی که در دوران وزارتش کارنامه تاریکی از خود بجا گذاشت. توضیح کامل این تحلیل را کلیپ مشاهده نمایید.