عمو عباس (جدیدترین مستند ده نمکی)

جدیدترین مستند مسعود ده نمکی. عمو عباس؛ روایتی از زندگی به رنگ خدا

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV