نامه ای به رئیس جمهور

نامه ای به رئیس جمهور؛ مروری بر کارنامه 8ساله دکتر محمود احمدی نژاد؛ درد دل هایی بااو و آرمان های او...

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV