ناگفته‌های وزیر علوم از احمدی‌نژاد،اصلاحات و تفکیک جنسیتی

ناگفته‌های وزیر علوم از احمدی‌نژاد،اصلاحات و تفکیک جنسیتی
فضای امنیتی در دوران اصلاحات بیشتر بود.
با نیروهای حزب الهی در دوره اصلاحات برخورد می کردند.
بچه حزب اللهی در دوران اصلاحات باید تقیه معکوس می کردند.
تولید140هزار مقاله در 4سال از دولت احمدی نژاد درحالی که دولت اصلاحات در طول8 سال حدود8هزار مقاله تولید کرده است.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV