توهم توطئه... توهم سکوت!!

در طول جنگ جهانی اول، کشتار بزرگی در کشورهای جهان از جمله ارمنستان، فرانسه، ایران و... رخ داد. اکثر این کشورها با برگزاری مراسمات یادبود، یاد کشته شدگاه خود را گرامی می دارند و به لحاظ حقوقی پی گیر ستاندن غرامت هستند.

این در حالی است که در ایران دست هایی در کار است که موجب شده حتی واقعه از بین رفتن نیمی از جمعیت ایران از یادها نیز برود...