جنگ روانی حزب الله

روایت دکتر کوشکی در مورد جنگ روانی و تبلیغات جنگ حزب الله علیه رژیم صهیونیستی در زمان جنگ 33 روزه