آقازاده های دله دزدبه روحانیت ماضربه زدند!!!

به گزارش «نسیم» مهمترین محورهای سخنان حجت الاسلام بزرگواری در جلسه امروز مجلس در مخالفت با کلیت کابینه پیشنهادی بدین شرح است:
در مجلس باید روح مدرس حاکم باشد، وزرا به چاپلوسان اهمیت نخواهند داد بعضی کسانی که تا دیروز دست احمدی نژاد را می بوسیدند امروز چه حرفهایی در دفاع میزنند.
اعتدال در قاموس ما طلبه ها یعنی حداقل نصفی از کابینه دانشمندان جوان حضور داشته باشند.
‫اینکه برویم کسی را از صندوق عتیقه آقای هاشمی و خاتمی بیاوریم درست نیست.
‫بعضی از اینها را اگر سر یک پروژه ببریم باید به آنها سرم وصل کنیم.