دوتن ازوزاری پیشنهادی قصداقامت درآمریکا را داشتند

به گزارش خبرنگار «نسیم» مهمترین محورهای سخنان حمید رسایی بدین شرح است:
کابینه یازدهم در حالی در مجلس با آرامش برای رای اعتماد نشسته که بانکهای تهران توسط مخالفان ایشان سوزانده نشده است. ‫هیچ نیروی بسیجی در دفاع از فرد پیروز کتک نخورده اند و به شهادت نرسیده اند. ‫در خطبه های نماز جمعه نظام اسلامی را نفی نکردند، ‫کسی شعار ه غزه نه لبنان سر نداد، ‫برخی در حالی برای دولت لب مرزی یقه پاره میکنند در حالیکه دفاع برای دولت 65 درصدی را وکیل الدوله میدانستند.
‫از آقای روحانی تشکر میکنم که در برابر برخی از فشارهای استادند