اظهارات جنجالی جلالی علیه رسایی

آن بخش از نطق جلالی که مورد اعتراض رسایی قرار گرفت، اینگونه در صحن مجلس شورای اسلامی بیان شد؛ نماینده شاهرود گفت: در مولفه هایی که آقای روحانی اشاره کردند شرایطی همچون اسلام مداری، دین مداری، صیانت از ارزش های دینی و دوری از افراط گری مشاهده می شود. برخی از شرایط هم مربوط به پاک دستی و برخی دیگر مربوط به صلاحیت های حرفه ای بود. متاسفانه در داخل مجلس برخی فضاسازی های غیر حرفه ای انجام دادند که این به نفع کشور نیست. بی تردید معیار ما در خصوص بحث فتنه بیانات مقام معظم رهبری است قطعا هر کس که در فتنه نقش داشته نباید در کابینه باشد ما باید به مرّ فرمایشات مقام معظم رهبری توجه کنیم. آیا اگر کسانی در ستاد افرادی بوده اند که ما از ناحیه شورای نگهبان تایید شده اند فتنه گر باید محسوب شوند؟ آیا اگر به کاندیدای دیگری رای دهند و گرایش دیگری رای دهند فتنه گر هستند؟ آیا اگر اعتراض قانونی به نتیجه انتخابات کردند فتنه گر هستند؟