خواب آمریکا برای ارتش های منطقه

زارعی کارشناس مسائل بین المللی از دلایل ناکامی اخوان در حکومت داری با وجود سابقه 85ساله در مصر می گوید.در این فیلم همچنین زارعی از اسنادی در اندیشکده های آمریکا میگوید که پرده از نقشه شوم آمریکا برای ارتش مصر بر میدارد.گزارش اندیشکده آمریکایی در مورد ارتش های بزرگ منطقه از جمله ارتش مصرحاکی از آنست که این کشور برای 7 ارتش بزرگ و قدرتمند منطقه خوابی دیده اند که تعبیر آن درگیری ارتش با مردم و سپس درگیری ارتشی ها با خود و از بین بردن این ارتش هاست.