BBCو فتنه گران در آمپاس شدید

فضای سنگین مجلس که بر اثرمطالبه بخشی از نمایندگان برای اعلام برائت وزرای روحانی در برابر فتنه ایجاد شده بود موجب دل آزردگی بی بی سی و دوستان فتنه گر وی در خارج کشور شد.