همه دوستان فتنه 88،سندی بر حمایت بیگانگان از فتنه

با اوج گرفتن بحث برائت از فتنه در هفته گذشته و در صحن مجلس،مباحثی در میان رسانه ها مطرح شد که از مخالفین فتنه با نام افراطیون و کاسبین فتنه یاد شد.این در حالیست که فتنه یکی از بزرگترین تهدیدهای نظام از ابتدای تشکیل نظام اسلامی تا کنون بوده است .این فیلم در پی یاد آوری همه دوستان فتنه گران است تا مشخص شود چه کسی در صراط اعتدال و همراهی با نظام مقدس جمهوری و چه کسی مشی غیرقانونی دارد.