سگ آقای رئیس جمهور

تو آمریکا نه تنها آقای رئیس جمهور گر و گر به استراحت و تفریح و سفر می پردازه بلکه سگ ایشون هم با یه هواپیمای اختصاصی و صد تا مامور امنیتی بعد از ایشون به سفر میرن تا خستگی سگ رئیس جمهور بودن از توی تنشون نمونه