چگونه تیپ گولانی به هوا فرستاده شد؟

سید حسن نصرالله در مصاحبه با شبکه المیادین و شخص غسان جدو مالک این شبکه و از مجریان مطرح جهان عرب در مورد نحوه مین گذاری در مسیر تیپ گولانی که در حال تجاوز به خاک لبنان بوده اند به بیان خاطره می پردازد.