قسمتی از مستند سرگردون

مستند سرگردون پیرامون نقش ماهواره بر خانواده های ایرانی بخصوص کودکان و سبک زندگی آنها می پردازد.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV