عدم کمک تسلیحاتی ایران به حزب الله

عدم کمک تسلیحاتی ایران به حزب الله از زبان راستگو ترین رهبر جهان عرب

کاری از واحد بین الملل مستضعفین MOSTAZAFIN.TV