کودتا در تابستان 32

عوامل ملی شدن صنعت نفت و سپس ریشه یابی عوامل کودتای 28 مرداد