برای اولین بار،آمریکااسنادکودتای 28مرداد را رو کرد

آمریکا اسناد کودتای تابستانی سال32 رااز صندوقچه سیا بیرون آورد.اما اینکار واشنگتن به مثابه این ضرب المثل ایرانیست که آنچه عیان است چه حاجت به بیان است.

همزمان با سالروز کودتای ننگین آمریکا علیه دولت مصدق،سازمان سیا اسناد این کودتا را پس از شصت سال از مراکز سری خود خارج کرد و بر آنچه عیان بود مهر تایید زد.

این قضیه نظریه برخی روشنفکران که از ذهنشان از توطئه آمریکا بدور است و آمریکا را مظهر اعمال انسان دوستانه میدانند و ایران را متهم به توهم توطئه میکنند رد میکند.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV