رویای سیاه قسمت دوم(سهم خواهی از انقلاب)

پیروزی انقلاب مردمی ایران در بهمن 57 بستر تغییرات وسیعی و بنیادی در جامعه گردید و همین مسئله بهانه ای شد تا افراد سود جو و منفعت طلب سودای اغوای مردم را در سر دهند.در این یان بسیاری از احزاب و گروه هایی که قبل از این با رژیم پهلوی مبارزه کرده بودند همچنان اسرار به حفظ تشکیلات خود داشته و برخی از آنها نیز کم کم سهم خود را از انقلاب مطالبه کردند که مجاهدین خلق از مشهورترین انها بودند.