حسن روحانی و شرکت سهامی خاص!!!

دولت فرا جناحی یا شرکت سهامی خاص!!!از ادعا تا عمل...

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV