چرا مردم جهان را بیدار نمی کنید؟

پناهیان:

چرا در خط مقدم نمی جنگید؟

چرا مردم جهان را با ولایت آشنا نمی کنید؟

کوتاهی در شناساندن ولایت به جهانیان راچگونهتوجیه می کنید؟