چرخش روزگار و آزادی حسنی نامبارک

همزمان بابازداشت مرسی رئیس جمهور مخلوع شده از قدرت مصر،نامبارک در حال آزاد شدن از زندان است.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV