رویای سیاه قسمت سوم(ترور)

این قسمت از سری رویای سیاه به ماجرای ترور شخصیت های برجسته نهال نورسته انقلاب اسلامی می پردازد.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV