ماجرای جنجالی توان جسمی هاشمی

هاشمی خود گفته بود توان جسمی برای ریاست جمهوری ندارم.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV