رویای سیاه قسمت چهارم(ترور کور)

آغاز دهه شصت را می توان سالهای پر التهاب ترور و نا آرامی در داخل کشور نامید.در حالی که ایران در مرز های غربی خود در حال مقابله با نیروهای صدام بود در داخل نیز با ترورهای سیاسی دست و پنجه نرم میکرد.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV