انتقاد تند ده نمکی از سینماگران

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV