بدرقه شهید باغبانی

بدرقه شهید باغبانی،مستند ساز کشته شده در سوریه

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV