اردو های جهادی

کلیپ 12 دقیقه ای در مورد اردوی جهادی بسیج دانشجویی شهرستان خوی. در این اردوی جهادی سازمان آموزش و پرورش از هر گونه کمکی جهت تامین وسایل نیاز دریغ نمودند ولی با کمک سپاه پاسداران و کمترین امکانات جوانان ولایی مسجد حضرت امام شهرستان ، مدرسه در شرف تخریب را بازسازی نمودند.