دلالی سیاسی کلید حل مشکلات اقتصادی؟؟؟

حسن روحانی:"سیاست خارجی جای شعار نیست و بسیار حساس است و اگر من تعبیر کنم کلید حل مشکلات ما در این مقطع در دست سیاست خارجیست."این جمله را حسن روحانی در جلسه معارفه ظریف بر زبان رانده و به صورت آشکار ابزار مناسب برای فشار بر اقتصاد ایران را در اختیار طرف خارجی قرار داده تا بیشتر ایران به سمت محاصره اقتصادی سوق دهند.

اما آیا براستی کلید حل مشکلات اقتصادی در گره زده آن به دیپلماسی است یا اینکه نگاه به درون و اقتصاد مقاومتی راه حل اصلی این مشکلمی باشد.

تولید شده در مستضعفینwww.mostazafin.tv