سوریه،جرقه در انبار باروت

آمریکا در جنگ با سوریه تنها ماند.باید دید این کشور باز هم در ناقوس جنگ میدمد یا خیر.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV