مشارکت واقعی چگونه شکل می گیرد؟

تحلیلی سیاسی اجتماعی از مبانی اسلامی برای ایجاد مشارکت حداکثری از استاد برجسته علوم انسانی،استاد رحیم پورازغدی