جعفر توفیقی در سوپر ماریو

این کلیپ بابن مایه طنز خود رفتار جعفر توفیقی که این روزها صدای بسیاری از بزرگان را در آورده به نقد کشیده است.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV