اظهارات حميد عليمي در مورد سوريه

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV