بند پ و انتقام از کدخدایی

انتقام مجلس از کدخدایی بخاطر عدم سفارش پذیری از افراد ذی نفوذ و همچنین رعایت مر قانون از زبان آیت الله جنتی و تعداد از شاخص های اصولگرایی