مستند روز واقعه

تاریخ شفاهی حادثه 17 شهریور از زبان افرادی که در آن حادثه هولناک حظور داشتند.

گفته میشود در این حادثه 3تا 5هزار نفر توسط عوامل سفاک ارتش کشته شدند واجساد آنها در گورهای دشته جمعی مدفون شدند.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV