وامداری یا راستگویی

8 سال اصلاح طلبان مدعی نبودِ آزادی بیان و آزادی عقیده در فضای سیاسی کشور بودند و حذف افراد را از هر طیف با برچسب سیاسی محکوم میکردند... و حالا چه زود نشان دادند که تحمل شنیدن کوچکترین صدایی مخالف عقاید حزبی و جناحی خودشان را ندارند حتی اگر صدایی از هم قطارانشان باشد.

کاری از گروه چند رسانه ای شفق