بی بی سی آتش بیار معرکه جنگ

بررسی بمباران دو هفته ای بی بی سی جهت آماده سازی افکار عمومی برای جنگ علیه سوریه

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV