مرکز مطالعات استراتژیک و جهانیCSIS(سازندگان سلطه)

ری اسکلاین عضو دفترخدمات استراتژیک و رابط سازمان جاسوسی انگلیس و آمریکا و تحلیلگر ارشد دوران سردبود.بعد از شکل گیری سیا از دل دفتر مطالعات استراتژیک به آنجا منتقل شد و تغییرات زیادی را ایجادکرد.ویدر مقام معاون سازمان سیا و دو نفر دیگر تصمیم به ایجاد دفتری دیگر گرفتند که در آن بابکارگیری کارشناسان کار آزموده تحلیل ها پخته را به مدیران آمریکا ارائه کنند.