سپاه،پاسدار انقلاب است

بیانات کامل مقام معظم رهبری در جمع فرماندهان سپاه

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV