حمد عارفان | قسمت دوم

تفسیر عرفانی سوره ی حمد توسط امام خمینی(ره) که بخاطر برخی کج اندیشی ها متوقف و ظلمی بزرگ و تاریخی برمعارف توحیدی شیعه روا شد|Gofteman-bartar.ir|