دستگاه فکری نرمش قهرمانانه

بایستی نرمش قهرمانانه را در دستگاه فکری وراهبردی رهبر انقلاب شناخت.نرمش قهرمانانه از دل یک اوج تاریخی بیرون می آید و از دل قدرتمند بودن ایران بیرون بیاید و این تعبیر از دل ضعف نمی باشد.

دلیل قدرتمند بودن ایران یکی برگزاری انتخابات 92 است که دشمن نتوانست آن را به نقطه ضعف تبدیل کند.

ادامه این گفتگوی شفاف را در این ویدئو ببینید.